04.10.2019.

Analiza stanja: Korupcija, dobro upravljanje i javne usluge u Federaciji BiH - Radionica za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Sarajevo, 04. oktobar, 2019. - Tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja je danas organizovao radionicu na kojoj se analiziralo stanje u oblasti korupcije, dobrog upravljanja i javnih usluga u Federaciji, a vezano za izradu Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027.

Prema podacima Indeksa percepcije korupcije za 2018. godinu (Transparency International), na listi od 180 zemalja, BiH zauzima 89. mjesto. Ova pozicija je skoro konstantna unazad nekoliko godina, te je, zajedno sa Makedonijom, BiH najlošije pozicionirana u regionu. Analiza Globalnog barometra korupcije je pokazala da građani BiH smatraju neefektivnom vlast i njene naporeprotiv korupcije. Kao najkorumpiraniji segment društva spominje se zakonodavna i izvršna vlast, pravosuđe i političke partije. Masivan javni sektor je nedovoljno efikasan i nefunkcionalan. Istraživanja kvaliteta upravljanja, među kojima su indikatori upravljanja Svjetske banke, ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u svih 6 dimenzija upravljanja koje istraživanje obuhvata.

Postupak, procedure i modaliteti pružanja javnih usluga nisu prilagodjeni savremenom načinu života i po pravilu se kreiraju izolovano od korisnika usluga i uspostavljaju na način koji više odgovara pružaocu. Neefikasnost, neizvjesnost, otežana dostupnost, složene i nepotrebne procedure, ponovoljeni zahtjevi za dostavljanjem dokumenata i dokaza, te nizak nivo zaštite prava korisnika su neke od zajedničkih odlika za pretežan dio javnih usluga što se odražava i na ekonomski razvoj.

Proces reformisanja pravosuđa u BiH odvija se više od dvije decenije, ali dometi i efekti dosadašnjih reformskih napora su vrlo ograničeni. Ugrožavanje nezavisnosti pravosuđa putem političkih uticaja i pritisaka svakako predstavlja jedan od najznačajnijih izazova u radu pravosuđa. U toj ocjeni se podjednako slažu Evropska komisija, nezavisne analitičko-istraživačke organizacije, kao i nosioci najviših pravosudnih funkcija. Garantovanje i zaštita ljudskih prava nisu osigurani u punom kapacitetu.

Moderator ove radionice bio je Srđan Blagovčanin, a učesnici su predstavnici ključnih aktera iz navedene oblasti. Tokom rada su, na osnovu analize problema, potencijala i izazova, predložena rješenja koja će dovesti do poboljšanog rada javnih ustanova, kao i vladavine prava, odnosno zaštite ljudskih prava građana Federacije BiH.


FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više