05.09.2019.

Sastanak sa ekspertima angažovanim za stručnu podršku tokom izrade Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.

Sarajevo, 05. septembar 2019. godine. Danas je tim Federalnog zavoda za programiranje razvoja održao inicijalni sastanak sa 27 eksperata angažovanih za stručnu podršku radu u 12 tematskih oblasti tokom izrade Strategije razvoja Federacija BiH 2012. -2027.  Tematske oblasti su formirane na osnovu analize prioriteta i razvojnih pravaca definiranih u važećim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona kao i dokumenata koji su relevantni za proces evropskih integracija i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine (uključujući i Agendu 2030), a to su:

1.            Konkurentnost i poslovna klima

2.            Industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija

3.            Razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta

4.            Makroekonomska stabilnost i odgovorne javne finansije

5.            Obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada

6.            Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni razvoj i turizam

7.            Zdravlje i kvalitet života

8.            Demografija i socijalne politike

9.            Korupcija, dobro upravljanje i javne usluge

10.          Transport i komunikaciona infrastruktura

11.          Energija i energetska učinkovitost

12.          Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima  

                (vodosnadbijevanje,  otpad, šume, čist vazduh)


 Ljubiša Đapan, direktor FZZPR-a, pomoćnici direktora, Nijaz Avdukić i Rijad Kovač, i Nedim Čelebić, ekspert za metodologiju razvojnog planiranja,koji suuz prof. Vjekoslava Domjana čine izvršni tim za izradu Strategije razvoja FBiH, u prezentirali dosadašnji rad na izradi integralnog strateškog dokumenta, sljedeće planirane korake, kao i očekivanja od eksperata.

Eksperti će raditi u okviru navedenih tematskih oblasti, pružajući   pomoć Federalnom zavodu za programiranje razvoja u pripremi i vođenju radnih sastanaka sa relevantnim ključnim akterima (predstavnici institucija Federacije BiH, kantona, države, jedinica lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora,...), izradi potrebnih socio-ekonomskih analiza, definisanju strateških ciljeva, prioriteta i mjera, sprovođenju javnih konsultacija, te izradi konačne  verzije strateškog dokumenta koja će biti predata na usvajanje Vladi Federacije BiH, poštujući usvojene vremenske rokove.

Službenici Federalnog zavoda su do sada pripremili prve radne verzije situacionihanaliza za svaku tematsku oblast na koje će eksperti dati svoje komentare. Sljedeći korak je organizacija rada u grupama vezanim za pojedine tematske oblasti na radionicama na kojima učestvuju relevantni društveni akteri. Tokom radionica će se kompletirati situacione analize za svaku tematsku oblast.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više