10.07.2019.

POZIV fizičkim licima – ekspertima za izražavanje interesa za pružanje konsultantskih usluga Federalnom zavodu za programiranje razvoja

Stupanjem na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine“ broj 32/17) propisana je obaveza izrade integrisane Strategije razvoja FBiH. U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je na 156. sjednici održanoj 13.09.2018. godine, donijela Odluku o izradi Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2021. - 2027. čime će planski period u FBiH biti usaglašen sa periodom planiranja u EU. U prethodnom periodu su uspostavljena dva tijela za izradu strategije: Izvršni tim koje je izvršno tijelo za izradu strategije i Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja FBiH 2021. - 2027. koji ima zadatak da usmjerava procese izrade strategije.

 Koordinacioni odbor za izradu Strategije razvoja FBiH 2021. - 2027.  je na osnovu analize prioriteta i razvojnih pravaca definiranih u važećim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, kantona kao i dokumenata koji su relevantni za proces evropskih integracija i drugih međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, (uključujući i Agendu 2030), predložio da se formira 12 tematskih podgrupa:

1.            Konkurentnost i poslovna klima

2.            Industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija

3.            Razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta

4.            Makroekonomska stabilnost i odgovorne javne finansije

5.            Obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada

6.            Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni razvoj i turizam

7.            Zdravlje i kvalitet života

8.            Demografija i socijalne politike

9.            Korupcija, dobro upravljanje i javne usluge

10.          Transport i komunikaciona infrastruktura

11.          Energija i energetska učinkovitost

12.          Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima  

                (vodosnadbijevanje,  otpad, šume, čist vazduh)

 

Predviđeno je da svaku od ovih tematskih podgrupa vodi ekspert, koji  će pružati   pomoć Federalnom zavodu za programiranje razvoja u pripremi i vođenju sastanaka , kao i vođenju i moderiranju SWOT radionica i drugih oblika rada radnih podgrupa, koordinaciji rada na sastancima i kroz online komunikaciju, sublimiranje outputa grupnog  i individualnog rada članova radne podgrupe u konzistentne tekstove na nivou podcilja. Zajedno sa moderatorima  drugih podgrupa i  moderatorom tematske grupe  mora dalje obezbijediti da je konačna verzija strateškog dokumenta konzistentan dokument i u skladu  za  zadatom metodologijom.

Zbog kompleksnosti posla, moderator mora posjedovati, osim sektorske ekspertize, i poznavanja globalnih razvojnih trendova te EU razvojnih prioriteta, i sposobnost strateškog razmišljanja koje povezuje sektorske politike u zajedničke strateške razvojne  ciljeve, kao i značajne sposobnosti organizacije i  obezbeđivanja efikasnog rada.

U okviru svojih dužnosti, ekspert će biti odgovoran za sastavljanje, osiguranje kvalitete i usklađivanje svih relevantnih dijelova situacione analize sa SWOT-om, kao i definisanje strateških ciljeva, prioriteta i mjera iz tematske podoblasti. Takođe, ekspert će davati smjernice i savjete članovima radne  podgrupe u definiranju prioriteta, mjera i strateških projekata.

U provođenju ovog zadatka, ekspert će dobiti metodološke smjernice i podršku te raditi u bliskoj suradnji sa ključnim ekspertom za metodologiju koji je već angažovan kroz projekat Lokalnog integrisanog razvoja (ILDP).

Predviđeno je angažovanje u trajanju od 10 - 15 radnih dana u periodu od august - decembar 2019. godine. Jedna osoba može se prijaviti za najviše dvije tematske podgrupe.

Molimo vas da, u skladu sa gore navedenim, pošaljete pismo interesa sa naznakom tematske podgrupe za koju izražavate interes da pružate konsultanske usluge, u kojem ćete kratko opisati relavantno radno iskustvo, zajedno sa ažuriranim CV (na BHS ili engl. jeziku) na email adresu:  strategija.razvoja@fzzpr.gov.ba najkasnije do 21. jula. 2019. godine.

Odabrani kandidati će biti kontaktirani do kraja jula 2019. godine, a potpisivanje ugovora će biti organizovano u augustu 2019. godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više