14.06.2019.

Konsultacije za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 13. - 14. Juna 2019. Radna grupa za sprovođenje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, uz pomoć UN Projekta "Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora" koji finansira Vlada Švedske, organizovala je dvodnevnu radionicu za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

U 2015. godini, svih 193 zemalja članica Ujedinjenih nacija su se obavezale na rješavanje najvećih svjetskih izazova formulisanih u 17 ciljeva održivog razvoja. Vlasti u BiH su se dogovorile da, uz podršku UN-a u BiH, izrade Okvir ciljeva održivog razvoja Predviđeno je da se ovaj dokument usvoji na svim nivoima vlasti u BiH. Kao takav, Okvir će usmjeriti dolazeće procese strateškog planiranja na nivoima BiH, Federacije BiH, RS i Brčko Distriktu.

Federalni zavod za programiranje razvoja učestvuje aktivno u radu Radne grupe za sprovođenje ciljeva održivog razvoja u BiH i nominovan je kao koordinator svih potrebnih aktivnosti ispred Vlade Federacije BiH. Radna grupa se sastoji od predstavnika sa nivoa BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta i ima zadatak da pokrene potrebne aktivnosti koje će dovesti do realizacije Agende 2030 u Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više