29.05.2018.

Dvodnevne multisektorske konsultacije na temu Ciljeva održivog razvoja (SDG) u BiH

U periodu od 29. do 30. maja 2018. godine u hotelu Hills Sarajevo, održane su dvodnevne multisektorske konsultacije na temu ciljeva održivog razvoja u BiH. Radionica je okupila oko 250 učesnika, među kojima su bili predstavnici javnog sektora sa svih nivoa vlasti u BiH, ali i predstavnici civilnog sektora.

Tom prilikom su predstavljeni  principi Agende 2030 - univerzalnost, integritet i da nikoga ne izostavlja, te su predstavljena ključna zapažanja iz analize politika (RIA), analize podataka (dashbroad) i analize kompleksnosti. Ukratko je prikazana svrha ovih alata i njihov sadržaj. Istaknut je koncept Zamisli 2030 na osnovu kog je kroz interaktivnu igricu na temu SDG-a organizovano preko 70 radionica sa ukupno 1200 učesnika širom BiH. Na radionicama su predstavljeni ključni trendovi i izazovi sa kojima se zemlja danas suočava i sa kojima se može suočiti u budućnosti. Jedan od predstavljenih primjera bio je problem migracija sa koeficijentom od 8.9, što znači da za svaku osobu koja uđe u BiH skoro devet osoba napusti zemlju. Takođe, svi učesnici su bili podijeljeni u 4 tematske grupe (ljudi; planeta; prosperitet; mir i partnerstvo) i onda unutar grupa u podgrupe sa maksimalno 10 učesnika. Cilj rada u grupama bio je da svaka podgrupa za svoju temu, uzimajući u obzir ciljeve koji pripadaju toj temi, osmisli viziju Bosne i Hercegovine. Nakon toga trebale su se odrediti po tri mogućnosti i ograničenja u svakoj tematskoj oblasti i u svakoj podgrupi. Još jedan bitan zadatak je bio da se mogućnosti i ograničenja gledaju kroz prizmu jednog od glavnih principa Agende 2030 (da svi budu uključeni) i na taj način vidi da li ima praznina ili da li se neka skupina izostavila u definisanju istih.

Na kraju su predstavnici svake tematske grupe prezentirali zaključke grupa, Svi predstavnici su nominirani iz Bosne i Hercegovine, odnosno institucija koje su zadužene za koordinicaju implementacije ciljeva održivog razvoja, pri čemu je predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja bio zadužen za prvu tematsku oblast, predstavnik Direkcije za ekonomsko planiranje  je bio zadužen za drugu tematsku oblast, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova BiH za treću tematsku oblast, te  predstavnik iz RS i BD za četvrtu tematsku oblast.

 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više