15.05.2017.

Četvrti sastanak Mreže kantonalnih praktičara u oblasti upravljanja razvojem

U periodu od 10. do 12. maja 2017. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP  i Vlade Posavskog kantona, u Orašju je održan radni sastanak praktičara koji se bave planiranjem, sa ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava u sistemu razvojnog planiranja, implementacije strategija razvoja u Federaciji Bosne i Hercegovine i realizacije razvojnih projekata.  Na radionici su učestvovali praktičari za planiranje razvoja iz svih kantona (osim USK), Općine Orašje, Općine Odžak, Općine Domaljevac-Šamac,  Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Projekta integrisanog lokalnog razvoja i Švicarske ambasade u BiH.

Na samom početku sastanka, sve prisutne   je pozdravio predsjednik Vlade Posavskog kantona, Marijan Klaić koji je predstavio korake u procesu uspostavljanja sistema razvojnog planiranja u kantonu kao i privredne potencijale tri posavske općine. O projektima razvoja govorio je i direktor Kantonalnog ureda za gospodarski razvoj Franc Kljajić, a ministar privrede i prostornog uređenja Darko Kasap osvrnuo se na potencijale privrede Posavskog kantona naglasivši da umrežavanje domaćeg kapitala sa kapitalom iz dijaspore smatra još neiskorištenim potencijalom posavskog područja. Domaćini skupa u Orašju su takođe predstavili projekte i  dobre prakse podrške poduzetnicima kao što su Centar za poduzetništvo Orašje, Poslovna zonu Dusine, kompaniju Temax i novi Kulturno-sportski centar Orašje kao primjer multipartnerskog projekta.

 

Drugog dana  sastanka organizovana je i posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji radi  sagledavanja njihovih iskustava kad su u pitanju razvojni projekti i uloga županijskih razvojnih agencija sa posebnim osvrtom na pitanja o strateškom planiranju i realizaciji projekata iz sredstava Europske unije. Posjećen je Poslovno-inovacijski centar BIC Vukovar koji je financiran bespovratnim sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Posljednji dan rada Mreže praktičara je bio  u znaku prezentiranja provođenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, kada je predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja prezentirao osnovne odredbe Zakona, kao i buduće korake u implementaciji i primjeni Zakona. Razgovarano je o  podzakonskim aktima koje treba kreirati, Strategiji razvoja FBiH, kao i o uspostavljanju Vijeća za razvoj FBiH i kantona.

Ovom prilikom posebno je istaknuta potreba adekvatnog i pravovremenog informiranja zainteresiranih strana na svim nivoima vlasti (federalni, kantonalni, lokalni) o samom Zakonu. Dogovoreno je da se u narednom periodu poduzmu konkretne aktivnosti u cilju boljeg informisanja relevantnih aktera na svim nivoima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Tokom završnog dijela rada, kroz pregled pojedinačnog stanja po kantonima i općinama, zaključeno je da nivo sistema za planiranje i upravljanje razvojem u FBiH kontinuirano raste, ali je istaknut problem odliva kadrova iz javne uprave koji se bave privlačenjem i implementacijom EU projekata. Takođe je konstatovano da je stupanje na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem ubrzalo ove procese, ali je potrebno da kantoni analiziraju šta eventualno trebaju uraditi u kontekstu prilagođavanja odredbama Zakona. Većina kantona je već instutucionalizirala jedinice za razvoj a sada je potrebno pristupiti njihovom daljnjem jačanju i pozicioniranju. Oni kantoni koji još nisu institucionalizirali jedinice za razvojno planiranje će u narednom periodu, pristupiti njihovom uspostavljanju i jačanju. Pojedini kantoni, primarno zbog fokusa na EU procese u prethodnom periodu, još uvijek nisu formirali/ažurirali funkcije i sastav kantonalnih odbora za razvoj, nisu finalizirali i formalno usvojili akcione planove za period 2017. – 2019. i izvještaje za 2016. godinu.

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više