24.02.2017.

Početak implementacije SPPD II projekta u oblasti strateškog planiranja

23. i 24. februara 2017. godine u Konjicu je održana početna radionica na kojoj su detaljno predstavljeni Projekat strateško planiranje i donošenje javnih politika - faza II (SPPD II) i zadaci koji će se implementirati u narednom periodu. Održan je prvi modul obuka.

U okviru projekta, u naredne dvije godine će biti organizovane obuke iz oblasti Strateškog planiranja kroz pet modula, od kojih svaki obrađuje jedno specifično područje. Realizuju se u vremenskom razmaku od 2 mjeseca.

Modul I – „Pregled procesa strateškog planiranja, razvoj vizije i misije“: Cilj je  upoznati se sa osnovnim principima, značajem, potrebama i ulogama planiranja u procesu strateškog upravljanja; predstaviti koncept razvojnog planiranja i upoznati se sa glavnim aspektima ciklusa planiranja; upoznati se sa Strateškim planom i učinkovitosti organizacije, pravnim okvirom za trogodišnje planiranje, različitim perspektivama planiranja, ključnim elementima procesa planiranja; steći znanja i vještine vezana za dugoročno planiranje, strateški okvir, mandat i misiju institucije.

Modul II – „Analiza unutarnjeg i vanjskog okruženja i strateško fokusiranje“: Ovaj modul ima za cilj upoznavanje sa osnovnim principima, značajem, potrebama i ulogom analize unutarnjeg i vanjskog okruženja u procesu trogodišnjeg planiranja, razumijevanje veze izmedju različitih modela analiza kao što su SWOT i PESTLE sa strateškim pitanjima - fokusima i strateškim ciljevima institucije.

Modul III –„Definisanje strateških ciljeva, operativnih ciljeva, programa“: Cilj ovog modula je pregled strateških ciljeva za instituciju i veza sa DOB-om; definisanje strateških ciljeva, operativnih ciljeva i mjera institucije; definisanje pokazatelja za mjerenje realizacije srednjoročnih/trogodišnjih planova (makro pokazatelji, pokazatelji krajnjeg rezultata i pokazatelji izlaznog rezultata).

Modul IV – „Srednjoročno-trogodišnje i godišnje akciono planiranje“: Ovaj modul ima za cilj upoznavanje sa ulogom i značajem srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg akcionog plana; definisati nacrt srednjoročnog/trogodišnjeg akcionog plana institucije.

Modul V – „ Jačanje kapaciteta za monitoring i evaluaciju trogodišnjih i godišnjih planova“: Cilj je upoznati se sa ulogom i značajem monitoringa i evaluacije srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg akcionog plana; upoznati se sa elementima i procesom izrade godišnjeg izvještaja o radu; upoznati se sa značajem pokazatelja za monitoring i evaluaciju; definisati nacrt godišnjeg izvještaja o radu institucije.

Program obuke uključuje komponentu predavanja i komponentu neposredne podrške u radnom okruženju (‘mentoring – coaching’) koja podrazumijeva pružanje neposredne stručne podrške polaznicima obuke u radnom okruženju na izradi konkretnog dokumenta - akta za svaku korisničku instituciju od strane predavača - projektnog tima izmedju dva modula obuke (npr. Podrška izradi ili unaprijeđenju Srednjoročnog/trogodišnjeg plana korisničke institucije).

Obuka je namijenjena rukovodećim i višim državnim službenicima koji su odgovorni za koordinaciju procesa strateškog, trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, praćenja i izvještavanja u svojim institucijama; sekretarima – pomoćnicima ministara ili drugim rukovodećim državnim službenicima  koji će biti odgovorni za pripremu planova i izvještaja svojih sektora unutar institucije; svim državnim službenicima koji će učestvovati u procesu pripreme srednjoročnih/trogodišnjih planova, godišnjih planova i godišnjih izvještaja o radu i/ili odgovorni za pripremu i izradu srednjoročnog budžetskog okvira.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više