18.10.2016.

Razgovori o ekonomskim reformama

Kvalitetno pripremljeni godišnji i trogodišnji planovi rada ministarstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, preduslov su kvalitetnih ekonomskih reformi u FBiH – rečeno je na sastancima predstavnika jednog broja ministarstava FBiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koji su 17. i 18. oktobra održani u funkciji pripreme Programa ekonomskih reformi (ERP) 2017. - 2019., kao najznačajnijeg dokumenta u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Prvi sastanak je bio u Mostaru, a drugi u prostorijama FZZPR u Sarajevu, u čijem radu je učestvovao i Zoran Zeljko, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine.

Na sastancima su razmijenjena mišljenja i iskustva o procesu priprema ERP-a i uloge pojedinih federalnih ministarstava i institucija u pripremi planskih dokumenata za ekonomske reforme u Federaciji BiH, te je ukazano na značajnu koordinativnu i konsultativnu ulogu Federalnog zavoda za programiranje razvoja u procesu pripreme ovog veoma značajnog  dokumenta.

Zaključeno je, između ostalog, da je Program ekonomskih reformi od izuzetne važnosti za državu i, samim tim, Federaciju BiH, te da je potrebno poboljšati kvalitet dokumenta, kao i saradnju na njegovoj pripremi. Potvrđena je metodološka sličnost dokumenata ERP i Ekonomska politika Vlade FBiH za trogodišnji period i naglašena potreba vremenskog usklađivanja njihove izrade, kako bi se koristili isti materijali za oba procesa. Takođe je usaglašen stav da je kroz različite projekte poput SPPD II, potrebno jačati kapacitete u procesu strateškog planiranja, prije svega, kroz izradu kvalitetnih trogodišnjih planova rada koji predstavljaju odličnu podlogu za izradu ERP-a.

Sastanci ove vrste biće nastavljeni do kraja ovoga i do sredine narednog mjeseca, a nakon toga će Federalni zavod za programiranje razvoja organizovati niz sastanaka sa drugim nadležnim institucijama koje učestvuju u pripremama Programa ekonomskih reformi u Federaciji BiH. 

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više