16.04.2014.

Dokument javne politike

Federalno ministarstvo pravde i Federalni zavod za programiranje razvoja, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) a kroz Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) započeli su u 2012. godini aktivnosti na pripremi radnog materijala - Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Uredbom o načinu pripreme, procjeni utjecaja i odabiru politike u postupku izrade akata koje predlažu i donose Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i federalna ministarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/11), uz podršku USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) i konsultacije sa UNDP/SDC ILDP Projektom izrađen je dokument javne politike – procjena uticaja (RIA). Predloženi tekst Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju u Federaciji osigurava osnove za punu implementaciju ciljeva javne politike na svim nivoima vlasti. Predložena rješenja u zakonu se zasnivaju na preferentnim opcijama, uzimajući u obzir Ustavom definisane nadležnosti svih nivoa vlasti.

Ovim zakonom uređuju se opće odredbe, institucionalni okvir za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Federaciji, strateški i implementacioni dokumenti u Federaciji, proces planiranja i programiranja razvoja u Federaciji, monitoring, evaluacija i izvještavanje o implementaciji strateških dokumenata u Federaciji, finansiranje implementacije razvojnih prioriteta u Federaciji, te praćenje primjene ovog zakona.

Pozivaju se sve institucije, nevladine organizacije, udruženja, građani, kao i drugi zainteresovani da dostave svoje primjedbe i sugestije na predloženi radni tekst na e-mail: alma.kobaslija@fmp.gov.ba.

Dokument javne politike u oblasti razvojnog planiranja i upravljanja

FBiH u brojevima

Pokazatelj

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa

 20,0

25,6 

29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna

 43,3

45,3 

46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM

 20.540

19.540 

18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u %

 1,7

-1,1 

-0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje

 

 

 
Prosječna neto plaća u FBiH

 860

839 

830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH

 -1.865

-1.450 

-2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više