27.09.2016.

Definiranje ključnih pravaca faze konsolidacije Projekta lokalnog integrisanog razvoja u periodu 2017 – 2021

Danas je u Sarajevu održana radionica koju je organizovao UNDP BiH sa ciljem definisanja ključnih koraka posljednje faze Projekta lokalnog integrisanog razvoja kojeg finansira Švicarska ambasada u Bosni Hercegovini.

Projekat Lokalnog integrisanog razvoja je do sada imao dvije faze:  prva faza projekta je implementirana u periodu od 2008. – 2011. godine kada je razvijena tzv. MIPRO metodologija za planiranje na lokalnom nivou i na osnovu nje su izrađene strategije razvoja  23 jedinice lokalne samouprave u cijeloj Bosni i Hercegovini. Druga faza projekta je počela sa implementacijom 2012. godine kojom je nastavljena izrada strateških dokumenta u JLS, te rad na uspostavljanju  sistema planiranja razvoja u 40 JLS. Takođe, projekat je pomogao kantonalnim vladama u izradi strateških dokumenata u svih 10 kantona kao i uspostavljanje sistema planiranja razvoja posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Budući da je polovinom godine rađena nezavisna evaluacija dosadašnjih aktivnosti i rezultata  ovog projekta, opšta preporuka je da je potreban nastavak implementacije projekta kako bi se završile i konsolidirale započete aktivnosti. U tom smislu,  izrađen je prijedlog nastavka projekta koji je danas prezetiran učesnicima radionice. Glavni cilj nastavka projekta je u skladu sa preporukama evaluacije, a to je  konsolidacija  započetih aktivnost u prethodne dvije faze koje će se implementirati  kroz dva područja podrške i to: podrška sistemu za planiranje na lokalnom i kantonalnom nivou i podrška dugoročnoj održivosti sistema planiranja na nivou entiteta i BD. Predviđeno je da faza konsolidacije traje u periodu od 2017. – 2021. godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više