27.09.2016.

Definiranje ključnih pravaca faze konsolidacije Projekta lokalnog integrisanog razvoja u periodu 2017 – 2021

Danas je u Sarajevu održana radionica koju je organizovao UNDP BiH sa ciljem definisanja ključnih koraka posljednje faze Projekta lokalnog integrisanog razvoja kojeg finansira Švicarska ambasada u Bosni Hercegovini.

Projekat Lokalnog integrisanog razvoja je do sada imao dvije faze:  prva faza projekta je implementirana u periodu od 2008. – 2011. godine kada je razvijena tzv. MIPRO metodologija za planiranje na lokalnom nivou i na osnovu nje su izrađene strategije razvoja  23 jedinice lokalne samouprave u cijeloj Bosni i Hercegovini. Druga faza projekta je počela sa implementacijom 2012. godine kojom je nastavljena izrada strateških dokumenta u JLS, te rad na uspostavljanju  sistema planiranja razvoja u 40 JLS. Takođe, projekat je pomogao kantonalnim vladama u izradi strateških dokumenata u svih 10 kantona kao i uspostavljanje sistema planiranja razvoja posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Budući da je polovinom godine rađena nezavisna evaluacija dosadašnjih aktivnosti i rezultata  ovog projekta, opšta preporuka je da je potreban nastavak implementacije projekta kako bi se završile i konsolidirale započete aktivnosti. U tom smislu,  izrađen je prijedlog nastavka projekta koji je danas prezetiran učesnicima radionice. Glavni cilj nastavka projekta je u skladu sa preporukama evaluacije, a to je  konsolidacija  započetih aktivnost u prethodne dvije faze koje će se implementirati  kroz dva područja podrške i to: podrška sistemu za planiranje na lokalnom i kantonalnom nivou i podrška dugoročnoj održivosti sistema planiranja na nivou entiteta i BD. Predviđeno je da faza konsolidacije traje u periodu od 2017. – 2021. godine.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više