22.09.2016.

Unapređenje sistema planiranja i izvještavanja federalnih i kantonalnih institucija

Izrada trogodišnjih i godišnjih planova rada i izvještaja u ministarstvima i institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i njihovo buduće usklađivanje sa Zakonom o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, te uredbama koje regulišu pitanja planiranja i izvještavanja, kao  i evaluaciju i monitoring, bila je tema razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP-a, Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH i Ministarstva pravde Federacije BiH,   s Dinkom Bujas, eksperticom za strateško planiranje iz Hrvatske. Razgovor, uz stručne konsultacije, održan je dana 22.09.2016. godine u prostorijama Zavoda.

Na sastanku su učesnici u razgovoru posebnu pažnju skrenuli na donošenje jednogodišnjih i trogodišnjih planova razvoja ministarstava i institucija na nivou Federacije i kantona FBiH, fokusirajući se na pitanja njihovih prioriteta, kvaliteta, monitoringa, evaluacije, objedinjavanja razvojnih planova, te međusobne usklađenosti.

Ovo je jedan u nizu sastanaka predstavnika Federalnog zavoda i drugih vladinih i nevladinih, domaćih i stranih institucija na kojem je  posebna pažnja posvećena efikasnijem planiranju u okviru institucija sa ciljem bolje implementacije strateških dokumenata.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više