22.09.2016.

Unapređenje sistema planiranja i izvještavanja federalnih i kantonalnih institucija

Izrada trogodišnjih i godišnjih planova rada i izvještaja u ministarstvima i institucijama Federacije Bosne i Hercegovine i njihovo buduće usklađivanje sa Zakonom o planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, te uredbama koje regulišu pitanja planiranja i izvještavanja, kao  i evaluaciju i monitoring, bila je tema razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP-a, Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH i Ministarstva pravde Federacije BiH,   s Dinkom Bujas, eksperticom za strateško planiranje iz Hrvatske. Razgovor, uz stručne konsultacije, održan je dana 22.09.2016. godine u prostorijama Zavoda.

Na sastanku su učesnici u razgovoru posebnu pažnju skrenuli na donošenje jednogodišnjih i trogodišnjih planova razvoja ministarstava i institucija na nivou Federacije i kantona FBiH, fokusirajući se na pitanja njihovih prioriteta, kvaliteta, monitoringa, evaluacije, objedinjavanja razvojnih planova, te međusobne usklađenosti.

Ovo je jedan u nizu sastanaka predstavnika Federalnog zavoda i drugih vladinih i nevladinih, domaćih i stranih institucija na kojem je  posebna pažnja posvećena efikasnijem planiranju u okviru institucija sa ciljem bolje implementacije strateških dokumenata.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više