Aktuelno

 • 28.09.2018.

  Održan prvi “virtuelni sastanak” Mreže kantonalnih praktičara u FBiH

  U petak, 28. septembra 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) održan je prvi on-line sastanak praktičara, sa ciljem pregleda trenutnog stanja po kantonima u pogledu razvojnog planiranja.

 • 06.07.2018.

  Održan IV modul radionica u okvriu SPPD II projekta

  U Mostaru je 05. i 06. jula održan Modul IV Srednjoročno/trogodišnje i godišnje akciono planiranje u ministarstvima i institucijama FBiH. Ovaj modul ima za cilj upoznavanje sa ulogom i značajem srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg planiranja, definisanje nacrta srednjoročnog/trogodišnjeg plana institucija, te definisanje indikatora i operativnih ciljeva ministarstva.

 • 05.07.2018.

  Održan radni sastanak o uredbama koje proizlaze iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem

  Sastanak je održan dana 05. jula 2018. godine u Sarajevu,  u organizaciji Federalnog zavoda za programirnaje razvoja i Federalnog ministarstva finansija, uz podršku Projekta integrisanog lokanog razvoja. 

 • 22.06.2018.

  Održan šesti sastanak Mreže kantonalnih praktičara

   U periodu od 20. do 22. juna 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP i Vlade Bosansko-podrinskog kantona (BPK), u Goraždu je održan radni sastanak praktičara koji se bave planiranjem, sa ciljem razmjene dobrih praksi i iskustava u sistemu razvojnog planiranja. Na radionici su učestvovali praktičari za planiranje razvoja iz sedam kantona (osim USK, HNK i ZDK), Općine Pale-Prača, Općine Foča ...

 • 19.06.2018.

  Održan sastanak Mreže praktičara za upravljanje lokalnim razvojem

    U Sarajevu je, 19.06.2018. godine održan sastanak Mreže Praktičara za upravljnje lokalnim razvojem. Na sastanku je učestvovalo 35 učesnika iz jedinica lokalne samouprave, predstavnika Federalnog zavoda za planiranje razvoja, UNDP ILDP Projektnog tima i Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Projekti

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) – II Faza

  I Faza Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) započeta je 2008. godine, a implementacija je trajala 3,5 godine. Kroz ovu fazu ILDP-a je usaglašen, i u praksi primijenjen, jedinstven koncept integriranog i participatornog planiranja lokalnog razvoja.

 • Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini

  Kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, Bosna i Hercegovina se obavezala na provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je potpisan u junu 2008. godine. Iako EU daje smjernice domaćim vlastima o prioritetnim reformama u sklopu evropskog partnerstva, odgovornost za ispunjavanje političkih kriterija, postavljenih od strane EU leži na Bosni i Hercegovini.

FBiH u brojevima

Pokazatelj 2015 2014 2013 2012 2011
Stopa nezaposlenosti - anketa 29,1 28,4 27,6 29,4 29,2
Stopa nezaposlenosti - administrativna 46,4 46,9 47,4 46,8 45,7
GDP u mil. KM 18.677 17.813 17.375 17.013 16.926
Inflacija/deflacija u % -0,7 -0,7 -0,2 2,1 3,6
Stopa rasta industrijske proizvodnje  
Prosječna neto plaća u FBiH 830 833 835 830 819
Prirodni priraštaj u FBiH -2.126 -422 -186 768 1.182

Saznaj više